NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Navigácia

Obsah

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

OTVÁRACIE HODINY

 

Apríl až Október

Sobota    10:00 - 12:00

Streda     16:00 - 18:00

 

Marec a November

Sobota     10:00 - 12:00

 

 


 

Pravidlá a informácie o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore!

 

 

Na zbernom dvore sa zberá len: objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.

 

Na zbernom dvore je zakázané ukladať: zmesový komunálny odpad, kuchynský bioodpad, papier, VKM, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.

 

Správny spôsob odovzdávania odpadu:

  • Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!

  • Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!

  • Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Šterusy!

  • Veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave!!!

 

 


 

Situačný plán zberného dovora

 

 

 

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

TERMÍNY ODVOZU OPADOV 

2. polrok 2021

 

 

PAPIER 2021

Papier

JÚL  29.ŠTVRTOK
AUGUST -
SEPTEMBER 10. PIATOK
OKTÓBER 18. PONDELOK

NOVEMBER

29. PONDELOK
DECEMBER 27. PONDELOK

Papier II. polrok 2021.pdf (198.89 kB)

 

 

PET 2021

PET

JÚL 21. STREDA
AUGUST -
SEPTEMBER 1. STREDA
OKTÓBER 13. STREDA
NOVEMBER  - 
DECEMBER 8. STREDA

PET II. polrok 2021.pdf (204.17 kB)

 

 

KOVY 2021

KOVY

JÚL  21. STREDA
AUGUST -
SEPTEMBER 3. PIATOK
OKTÓBER 28. ŠTVRTOK
NOVEMBER -
DECEMBER 15. STREDA

Kovy II. polrok 2021.pdf (270.82 kB)

 

 

SKLO 2021

SKLO

JÚL 23. PIATOK
AUGUST 27. PIATOK
SEPTEMBER -
OKTÓBER 8. PIATOK
NOVEMBER 12. PIATOK
DECEMBER 17. PIATOK

Sklo II. polrok 2021.pdf (285.37 kB)

 

 

 TETRAPAKY 2021

TETRAPAKY

JÚL 16. PIATOK
AUGUST -
SEPTEMBER 10. PIATOK
OKTÓBER 22. PIATOK
NOVEMBER -
DECEMBER 17. PIATOK

Tetrapaky II. polrok 2021.pdf (221.33 kB)

 

 

 

 

 

 

 

ŤAHANIE A VÝVOZ FEKÁLIÍ

 

Kontakt:

Ľubor Sadloň

0915 045 265

 

 

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

 

Obec Šterusy začala so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

 

Do obce nám boli dodané 120 l nádoby na kuchynský odpad z domácnosti, ktoré sú umiestnené na parkovisku pri OcÚ, pred domom č. 12, č. 101 a č. 147.

 

Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude 1 x do týždňa.

 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí:

- Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb a pod.

Plagát

 

FAREBNÉ ROZLÍŠENIE ZBERNÝCH NÁDOB NA ODPAD

SMETIAKY

 

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ ODPADU

Mýty a pravdy o odpade

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ

 

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNSTI ODPADOV

 

Rozklad odpadu

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNOSTI ODPADOV

 

ZDROJE

 

Informácie, dokumenty a grafiku sme čerpali z nasludujúcich zdrojov:

 

SLOVENSKO.SK - Ústredný portál verejnej správy - AGENDA: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

http://www.zelenybod.sk

http://www.triedime.sk

http://www.envipak.sk

http://www.zodpovednaspolocnost.sk

http://www.separujodpad.sk

http://www.zemito.sk

 

Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií k téme separácie odpadov!

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020.pdf (204.84 kB)