NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

MAPOVÝ KLIENT ZGBIS

Mapový portál

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Navigácia

Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

Otváracie hodiny

 

    Apríl až Október

Sobota    10:00 - 12:00

Streda     16:00 - 18:00

 

   Marec a November

Sobota     10:00 - 12:00

 

 


 

Pravidlá a informácie o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore!

 

 

Na zbernom dvore sa zberá len: objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.

 

Na zbernom dvore je zakázané ukladať: zmesový komunálny odpad, kuchynský bioodpad, papier, VKM, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.

 

Správny spôsob odovzdávania odpadu:

  • Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!

  • Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!

  • Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Šterusy!

  • Veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave!!!

 

 


 

Situačný plán zberného dovora

 

 

 

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

TERMÍNY ODVOZU OPADOV 

1. polrok 2020

 

 

PAPIER 2020
JANUÁR  10.     PIATOK
FERBUÁR 21.     PIATOK
MAREC  - 
APRÍL 3.    PIATOK
MÁJ 15.    PIATOK
JÚN 26.    PIATOK

PAPIER- 1. POLROK 2020

 

 

PET 2020
JANUÁR  - 
FERBUÁR 3.    PONDELOK
MAREC 16.    PONDELOK
APRÍL 27.    PONDELOK
MÁJ  - 
JÚN 8.    PONDELOK

PET - 1. POLROK 2020

 

 

KOVY 2020
JANUÁR  - 
FERBUÁR 7.    PIATOK
MAREC 20.    PIATOK
APRÍL  - 
MÁJ 1.    PIATOK
JÚN 12.    PIATOK

KOVY - 1. POLROK 2020

 

 

SKLO 2020
JANUÁR 24.    PIATOK
FERBUÁR 28.    PIATOK
MAREC  - 
APRÍL 3.    PIATOK
MÁJ 8.    PIATOK
JÚN 12.    PIATOK

SKLO - 1. POLROK 2020

 

 

 TETRAPAKY 2020
JANUÁR  - 
FERBUÁR 6.    ŠTVRTOK
MAREC  - 
APRÍL 2.    ŠTVRTOK
MÁJ 14.    ŠTVRTOK
JÚN 25.    ŠTVRTOK

TETRAPAKY- 1. POLROK 2020

 

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

TERMÍNY ODVOZU OPADOV 

2. polrok 2020

 

 

PAPIER 2020
JÚL -
AUGUST 7.     PIATOK
SEPTEMBER  18.    PIATOK
OKTÓBER 30.    PIATOK
NOVEMBER -
DECEMBER 11.    PIATOK

Papier II polrok 2020.doc (159.5 kB)

 

PET 2020
JÚL   20. PONDELOK
AUGUST       31. PONDELOK
SEPTEMBER -
OKTÓBER      12. PONDELOK
NOVEMBER -
DECEMBER  21. PONDELOK

PET II polrok 2020.doc (81 kB)

 

KOVY 2020
JÚL 24. PIATOK
AUGUST -
SEPTEMBER 4. PIATOK
OKTÓBER 16. PIATOK
NOVEMBER 27. PIATOK
DECEMBER -

Kovy II polrok 2020.doc (61.5 kB)

 

SKLO 2020
JÚL 17. PIATOK
AUGUST -
SEPTEMBER 25. PIATOK
OKTÓBER 30. PIATOK
NOVEMBER -
ECEMBER

4. PIATOK

Sklo II polrok 2020.doc (315.5 kB)

 

 TETRAPAKY 2020
JÚL -
AUGUST 6. ŠTVRTOK
SEPTEMBER 17. ŠTVRTOK
OKTÓBER   29. ŠTVRTOK
NOVEMBER -
DECEMBER 10. ŠTVRTOK

Tetrapaky II polrok 2020.doc (94 kB)

 

 

 

 

 

 

FAREBNÉ ROZLÍŠENIE ZBERNÝCH NÁDOB NA ODPAD

SMETIAKY

 

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ ODPADU

Mýty a pravdy o odpade

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ

 

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNSTI ODPADOV

Rozklad odpadu

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNOSTI ODPADOV

 

ZDROJE

 

Informácie, dokumenty a grafiku sme čerpali z nasludujúcich zdrojov:

 

SLOVENSKO.SK - Ústredný portál verejnej správy - AGENDA: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

http://www.zelenybod.sk

http://www.triedime.sk

http://www.envipak.sk

http://www.zodpovednaspolocnost.sk

http://www.separujodpad.sk

http://www.zemito.sk

 

Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií k téme separácie odpadov!

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

Ťahanie a vývoz fekálií

 

Kontakt:

Ľubor Sadloň

0915 045 265