NÁUČNÝ CHODNÍK

Náučný chodník

ŠTERUSY - ORLIE SKALY

FACEBOOK STRÁNKA OBCE ŠTERUSY

Facebook stránka obce Šterusy

 

GEOPORTÁL OBCE

geoportál obce

VIRTUÁLNE PREHLIADKY OBCE

Virtuálne prehliadky

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU

Mikroregión nad Holeškou

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

 

MOBILNÁ APLIKÁCIA

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

 

Navigácia

Obsah

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

OTVÁRACIE HODINY

 

Apríl až Október

Sobota    10:00 - 12:00

Streda     16:00 - 18:00

 

Marec a November

Sobota     10:00 - 12:00

 

 


 

Pravidlá a informácie o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore!

 

 

Na zbernom dvore sa zberá len: objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.

 

Na zbernom dvore je zakázané ukladať: zmesový komunálny odpad, kuchynský bioodpad, papier, VKM, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.

 

Správny spôsob odovzdávania odpadu:

  • Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!

  • Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!

  • Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Šterusy!

  • Veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave!!!

 

 


 

Situačný plán zberného dovora

 

 

 

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

TERMÍNY ODVOZU OPADOV 

1. polrok 2022

 

 

PAPIER 2022

Papier

Január

10. pondelok

Február

7. pondelok

Marec

21. pondelok

Apríl

-

Máj

12. štvrtok

Jún

29. streda

Papier I. polrok 2022.pdf (160.76 kB)

 

 

PET 2022

PET

Január

-

Február

2. streda

Marec

16. streda

Apríl

27. streda

Máj

-

Jún

8. streda

PET I. polrok 2022.pdf (183.09 kB)

 

 

KOVY 2022

KOVY

Január

21. piatok

Február

-

Marec

4. piatok

Apríl

15. piatok

Máj

27. piatok

Jún

-

Kovy I. polrok 2022.pdf (187.71 kB)

 

 

SKLO 2022

SKLO

Január

28. piatok

Február

-

Marec

4. piatok

Apríl

8. piatok

Máj

13. piatok

Jún

17. piatok

Sklo I. polrok 2022.pdf (215.37 kB)

 

 

 TETRAPAKY 2022

TETRAPAKY

Január

-

Február

11. piatok

Marec

25. piatok

Apríl

-

Máj

6. piatok

Jún

17. piatok

Tetrapaky I. polrok 2022.pdf (180.25 kB)

 

 

 

 

 

 

 

ŤAHANIE A VÝVOZ FEKÁLIÍ

 

Kontakt:

Ľubor Sadloň

0915 045 265

 

 

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

 

Obec Šterusy začala so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

 

Do obce nám boli dodané 120 l nádoby na kuchynský odpad z domácnosti, ktoré sú umiestnené na parkovisku pri OcÚ, pred domom č. 12, č. 101 a č. 147.

 

Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude 1 x do týždňa.

 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí:

- Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb a pod.

Plagát

 

FAREBNÉ ROZLÍŠENIE ZBERNÝCH NÁDOB NA ODPAD

SMETIAKY

 

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ ODPADU

Mýty a pravdy o odpade

PRAVDY A MÝTY O SEPAROVANÍ

 

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNSTI ODPADOV

 

Rozklad odpadu

PRIBLIŽNÁ DOBA ROZLOŽITEĽNOSTI ODPADOV

 

ZDROJE

 

Informácie, dokumenty a grafiku sme čerpali z nasludujúcich zdrojov:

 

SLOVENSKO.SK - Ústredný portál verejnej správy - AGENDA: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

http://www.zelenybod.sk

http://www.triedime.sk

http://www.envipak.sk

http://www.zodpovednaspolocnost.sk

http://www.separujodpad.sk

http://www.zemito.sk

 

Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií k téme separácie odpadov!

 

(Martin Madunický 02.03.2020)

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020.pdf (204.84 kB)

 

Harmonogram vývozov komunálneho     odpadu v obci Šterusy na rok 2022

 

 

JANUÁR                10.01.2022 ( pondelok )

                               24.01.2022 ( pondelok )

FEBRUÁR              07.02.2022 ( pondelok )

                               21.02.2022 ( pondelok )

 

POZOR ZMENA !!!           od MARCA 2022     1x za 28 dní

 

MAREC

 

07.03.2022 ( pondelok )

APRÍL

 

04.04.2022 ( pondelok )

MÁJ

 

02.05.2022 ( pondelok )

MÁJ

 

30.05.2020 ( pondelok )

JÚN

 

27.06.2020 ( pondelok )

JÚL

 

25.07.2022 ( pondelok )

AUGUST

 

22.08.2022 ( pondelok )

SEPTEMBER

 

19.09.2022 ( pondelok )

OKTÓBER

 

17.10.2022 ( pondelok )

NOVEMBER

 

14.11.2022 ( pondelok )

 

DECEMBER

12.12.2022 ( pondelok )